Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten

Setting a alt tag for this image

Defensie is zich ervan bewust dat de civiele werkgever zijn personeel afstaat vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.  Gedurende de periode dat de werknemer als reservist actief is, neemt Defensie de salariskosten voor haar rekening. Slechts een beperkt deel van de kosten komen dan nog voor rekening van de civiele werkgever. Defensie wil u hierin tegemoet komen, door bij een onafgebroken periode van minimaal 3 maanden reservisteninzet een bijdrage in de deze kosten te geven.

 • Let op: voordat u een aanvraag voor de werkgeverstegemoetkoming indient brengen wij u graag een kort informatief bezoek. Tijdens dat bezoek lichten wij uitgebreid de voor u en uw organisatie belangrijke informatie toe. Een afspraak daarvoor kunt u aanvragen door te mailen naar employersupport@mindef.nl

Op basis van de Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten (verder te noemen: de Regeling) kan de werkgever aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van €55,00 per werkdag, gedurende de gehele periode van de opkomst in werkelijke dienst bij de krijgsmacht en voor maximaal 5 dagen per week. De Regeling kan voor maximaal 1 jaar aaneengesloten worden toegepast. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt om in verband met de afwezigheid van de werknemer dan wel bij een zelfstandig ondernemer de kosten om de onderneming te laten voortbestaan tijdens de inzet bij Defensie. Het is nadrukkelijk niet een vergoeding wegens ontstane inkomstenderving. Na beëindiging van de inzet waarvoor tegemoetkoming is toegekend, moet een wachttijd in acht worden genomen van minimaal 6 maanden, waarin er geen sprake is van een langdurige inzet. Pas na die “Rustperiode” kan mogelijk opnieuw aanspraak worden gemaakt op toepassing van de Regeling.

Per 30 november 2021 is de Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021 van kracht geworden. Tegelijkertijd is de regeling van 2018 ingetrokken. De Regeling 2021 bevat tekstuele wijzigingen ter verduidelijking en betere leesbaarheid. Inhoudelijk is er niets veranderd.

Criteria

De criteria waaraan moet worden voldaan, staan hieronder opgesomd. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de werkgever met werknemer (de reservist) in loondienst, en de Zelfstandig Ondernemer (waaronder ook te beschouwen de directeur groot aandeelhouder (DGA) die bij zijn eigen bedrijf in dienst is, en vergelijkbare constructies).

Werkgever met een reservist in loondienst

 1. De reservist heeft een beschikking oproep in werkelijke dienst. Als de reservist een afschrift hiervan kan overleggen, dan bespoedigt dit de procedure;
 2. De inzetperiode is minimaal 3 maanden aaneengesloten;
 3. De inzet is minimaal 24 uur per week;
 4. De reservist maakt geen deel uit van het Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen en
 5. De werkgever stuurt een in vrije tekst geschreven verklaring dat de arbeidsrelatie na de inzet identiek is aan de situatie voor inzet, waarbij de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer blijft bestaan gedurende de inzet.

Zelfstandig ondernemer

 1. U hebt een beschikking oproep in werkelijke dienst;
 2. De inzetperiode is minimaal 3 maanden aaneengesloten;
 3. De inzet is minimaal 24 uur per week;
 4. U maakt geen deel uit van het Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen;
 5. U hebt een eigen onderneming en kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een recente inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden);
 6. U voorziet structureel in uw levensonderhoud vanuit uw eigen onderneming en kunt dit aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een belastingaangifte, een jaarrekening of een jaaropgave omzetbelasting van kort voor uw inzet en
 7. U maakt kosten om uw bedrijf voort te kunnen zetten gedurende de inzet en kunt dit aantonen.

In het Stroomschema vindt u deze informatie nog eens netjes op een rijtje terug. U kunt dit schema gebruiken om zelf al een redelijke inschatting te maken of uw werkgever of onderneming in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Aanvragen

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan stuurt u het formulier “Aanvraag RWT” volledig ingevuld en ondertekend, als PDF naar employersupport@mindef.nl. De benodigde bewijsvoering dient te worden bijgevoegd. De aanvraag met bijlagen wordt beoordeeld op juistheid en compleetheid. Wanneer aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan, wordt een besluit tot toekenning opgesteld en toegezonden. Daarna wordt maandelijks achteraf de tegemoetkoming betaald aan de civiele werkgever. Betaling vindt normaliter plaats binnen 6 weken na afloop van de maand.

Voor vragen kunt u terecht bij het ServiceCentrum Employer Support Reservisten, via employersupport@mindef.nl