Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten

Setting a alt tag for this image

Om de werkgever van de reservist, die 3 maanden of langer in werkelijke dienst komt tegemoet te komen in de kosten die hij daarvoor maakt, bestaat de Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten, verder aan te halen als de Regeling.

Op basis van de Regeling kan de werkgever in aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van €55,00 per werkdag, gedurende de gehele periode van de opkomst in werkelijke dienst bij de krijgsmacht en voor maximaal 5 dagen per week. De Regeling, met ingangsdatum 1 augustus 2018, kan voor maximaal 1 jaar aaneengesloten worden toegepast. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt om in verband met de afwezigheid van de werknemer dan wel bij een zelfstandig ondernemer de kosten om de onderneming in bedrijf te houden tijdens de inzet bij Defensie. Het is nadrukkelijk niet een vergoeding wegens ontstane inkomstenderving. Na beëindiging van de inzet waarvoor tegemoetkoming is toegekend, moet een wachttijd van minimaal 6 maanden in acht worden genomen waarin er geen sprake is van een langdurige inzet. Pas na die “Rustperiode” kan mogelijk opnieuw aanspraak worden gemaakt.

Criteria

De criteria waaraan moet worden voldaan, staan hieronder opgesomd. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de werkgever met werknemer (de reservist) in loondienst, en de Zelfstandig Ondernemer (waaronder ook te beschouwen de directeur groot aandeelhouder (DGA) die bij zijn eigen bedrijf in dienst is, en vergelijkbare constructies).

Naast onderstaande is in een ‘Stroomschema’ ter ondersteuning schematisch aangegeven waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor toepassing van de Regeling. U kunt deze gebruiken om zelf al een redelijke inschatting te maken of uw werkgever of uw bedrijf in aanmerking komt voor toepassing.

Werkgever met een reservist in loondienst

 1. De reservist heeft een beschikking oproep in werkelijke dienst. Als de reservist een afschrift hiervan kan overleggen, dan bespoedigt dit de procedure;
 2. De inzetperiode is minimaal 3 maanden aaneengesloten;
 3. De inzet is minimaal 24 uur per week;
 4. De reservist maakt geen deel uit van het Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen en
 5. De werkgever stuurt een in vrije tekst geschreven verklaring dat de arbeidsrelatie na de inzet identiek is aan de situatie voor inzet, waarbij de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer blijft bestaan gedurende de inzet.

Zelfstandig ondernemer

 1. U hebt een beschikking oproep in werkelijke dienst;
 2. De inzetperiode is minimaal 3 maanden aaneengesloten;
 3. De inzet is minimaal 24 uur per week;
 4. U maakt geen deel uit van het Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen;
 5. U hebt een eigen onderneming en kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een recente inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden);
 6. U voorziet structureel in uw levensonderhoud vanuit uw eigen onderneming en kunt dit aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een belastingaangifte, een jaarrekening of een jaaropgave omzetbelasting van kort voor uw inzet en
 7. U maakt kosten om uw bedrijf voort te kunnen zetten gedurende de inzet en kunt dit aantonen.

Aanvragen

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan kan het formulier “Aanvraag RWT” volledig ingevuld en ondertekend, als PDF worden gestuurd naar employersupport@mindef.nl. De benodigde bewijsvoering dient te worden bijgevoegd. De aanvraag met bijlagen wordt beoordeeld op juistheid en compleetheid. Wanneer aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan, wordt een besluit tot toekenning opgesteld en toegezonden. Daarna wordt maandelijks achteraf de tegemoetkoming betaald aan de civiele werkgever. Betaling vindt normaliter plaats binnen 6 weken na afloop van de maand.

Voor vragen kunt u terecht bij het ServiceCentrum Employer Support Reservisten, via employersupport@mindef.nl